Websie yleiset sopimusehdot
1.Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Nämä ovat Tmi Websie (”Toimittaja”) sekä jäljempänä määritellyn palvelun tilanneen asiakkaan (”Asiakas”) välisen sopimuksen (”Sopimus”) yleiset sopimusehdot (”Yleiset Ehdot”). Toimittaja suunnittelee, tuottaa ja hallinnoi Asiakkaidensa sivustoja, mainosverkostoja ja mainospalveluita (”Tuotteet”) yhteistyössä Asiakkaan kanssa. Toimittaja myy Tuotteitaan yritysasiakkaille, jotka ostavat Tuotteen pääasiassa elinkeinotoimintaansa varten.

Sopimus syntyy Asiakkaan ja Toimittajan välille sen sisältöisenä, kuin Asiakkaan ja Toimittajan välillä on tilausta tehtäessä suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Lisäksi nämä Yleiset Ehdot ja Toimittajan mahdollisesti antamat Tuotteita koskevat ohjeet tulevat aina Asiakkaan ja Toimittajan välisen Sopimuksen osaksi. Verkkosivujen välityksellä ostettavien Tuotteiden kauppaan sovelletaan lisäksi verkkokaupan toimitusehtoja (”Verkkokaupan Ehdot”), jotka Asiakas hyväksyy tehdessään tilauksen verkkokaupassa.

Toimittaja antaa tai lähettää Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai sopimuksen, jonka liitteenä nämä Yleiset Ehdot ovat. Sopimuksen syntyminen ei edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään Asiakkaan tilausta.

Tilaus voidaan peruuttaa tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7) päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Mikäli Tuotteiden toimittaminen on kuitenkin Asiakkaan pyynnöstä aloitettu ennen edellä mainitun määräajan päättymistä ja Asiakas haluaa siitä huolimatta käyttää peruuttamisoikeuttaan, on Asiakkaan maksettava Toimittajalle tilauksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena tilauksen kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos tilattu palvelu on kokonaan suoritettu. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.

Jos Asiakas peruu tilauksen, palautetaan Asiakkaalle kaikki tältä saadut maksusuoritukset viivytyksettä peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt tilatessaan Tuotteen, elleivät Asiakas ja Toimittaja sovi muusta palautustavasta.

Toimittajalla on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla. Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkailleen toteuttamia Tuotteita referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

2. Käyttöoikeuden myöntäminen ja palvelutasot

Tuotteiden toimittamisen yhteydessä Toimittaja myöntää Asiakkaalle rajoitetun (ei yksinoikeutta) käyttöoikeuden Tuotteisiin siten, että asiakas voi julkaista, hallinnoida ja ylläpitää Tuotteita sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas ei voi siirtää edellä tarkoitettua käyttöoikeutta eikä myöntää (ali)lisenssiä käyttöoikeuteen kolmannelle osapuolelle.

Toimittaja vastaa Tuotteiden suunnittelusta ja julkaisusta sopimuksen mukaisesti. Toimittaja pyrkii toteuttamaan Tuotteet siten, että Tuotteet toimivat päätelaitteilla parhaalla mahdollisella tavalla yleisesti käytettävissä olevilla teknologia-alustoilla. Toimittaja ei kuitenkaan takaa tai anna Asiakkaalle mitään vakuutuksia 100 %:n palvelutasosta tai muustakaan nimenomaisesta palvelutasosta tai tietyn palvelutason saavuttamisesta missään päätelaitteessa. Toimittaja ei vastaa siitä, että Tuotteiden ulkoasu ja toiminnallisuudet ovat yhdenmukaisia eri päätelaitteissa.

3. Palveluteknologiaan liittyvät oikeudet

Asiakkaalle ei siirry omistusoikeutta Tuotteiden sisältämään teknologiaan ja tähän liittyviin immateriaalioikeuksiin riippumatta siitä ovatko kyseiset immateriaalioikeudet rekisteröitävissä olevia oikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia kuten Toimittajan liike- tai yrityssalaisuuksia ja tietotaitoa.

5. Tuotteiden sisältö

Oikeudet Asiakkaan toimittamiin aineistoihin ja sisältöihin säilyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa yksin siitä, että tämän Tuotteissa julkaisema sisältö ei riko kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Toimittajalla ei ole oikeuksia sellaiseen Asiakkaalle räätälöityyn ulkoasuun, jonka Asiakas on erikseen tilannut joko Toimittajalta tai kolmannelta osapuolelta, Asiakkaan toimittamaan sisältöön, itse tekemään ulkoasuun tai Palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. Asiakkaalle ei siirry käyttöoikeutta Sivustoissa oleviin kuvamateriaaleihin tms. ellei asiakas nimenomaisesti ole hankkinut käyttöoikeutta materiaaliin.

Hyvien tapojen tai minkä tahansa lain vastainen Sivustojen ja palvelimien käyttö on kielletty. Minkä tahansa epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen tai selvästi harhaanjohtavan tai muun vastaavan sopimattoman sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty Toimittajan palvelimien tai Tuotteiden kautta, eikä Toimittaja hyväksy minkäänlaista vastuuta edellä mainittujen kieltojen rikkomisesta aiheutuvista seurauksista. Tuotteiden käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata Toimittajan tai Toimittajan tarjoamien palveluiden toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää Toimittajan tai Toimittajan tarjoamien palveluiden julkista kuvaa tai mainetta, on sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään Toimittajan tai Toimittajan tarjoamien palveluiden julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on sopimuksen vastaisena kielletty. Toimittajalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko Tuotteiden tai palvelimen käyttö edellä tarkoitetulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. Toimittajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä. Mikäli Toimittajalla on perusteltu syy olettaa, että Tuotteiden sisältö tai sisällön osa on edellä kuvatulla tavalla kiellettyä, Toimittajalla on oikeus poistaa kyseinen sisältö tai sen osa ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

6. Kotisivuja koskevat erityisehdot

Toimittaja suunnittelee asiakkaalle sivustot asiakkaan nykyisen yritysilmeen ja mahdollisten olemassa olevien sivustojen sekä sopimuksen tekohetkellä Asiakkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Sivustojen ensimmäisen sopimusjakson aikana Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä Sivustoihin veloituksetta yksi (1) muutos ennen niiden julkaisua niin, ettei Toimittajan työaika kuitenkaan ylitä 2 tuntia. Asiakkaalla on aina oikeus tehdä Sivustojen muutokset veloituksetta itse Palveluun kuuluvan päivitystyökalun avulla. Toimittaja tekee Asiakkaan pyynnöstä veloituksetta yhden sopimuskauden (6 kuukautta) aikana muutokset Sivustolle ylläpitosopimuksen mukaisesti. Ylläpitosopimuksen sisällöstä riippuen Asiakkaalle kuuluu (1. Basic ylläpito) yksi päivitys/wordpress/teema/lisäosa ja enintään 1 työtunti, (2. Pro Ylläpito) kaksi päivitystä/wordpress/teema/lisäosa ja enintään 2 työtuntia, (Super ylläpito) kolme päivitystä/wordpress/teema/lisäosa ja enintään kolme työtuntia. Asiakkaan tulee toimittaa muutospyyntö kirjallisesti Toimittajan sähköpostiin. Toimittaja tekee muutokset viimeistään 10 työpäivän sisällä asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Ylläpitosopimukseen kuuluvat muutokset ovat tekstisisällön päivitykset, yhteystietojen muutokset ja enimmillään 20 kuvan päivitys kuvagalleriaan. Jos Asiakkaan toimeksianto Toimittajalle Tuotteiden muutoksiin liittyen ylittää sopimuksessa sovitun työmäärän on Toimittaja oikeutettu veloittamaan Asiakasta ylimääräisestä työstä tuntiveloituksena voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

7. Google AdWords, Network Optimizer ja muita mainosverkostoja koskevat erityisehdot

Toimittaja toteuttaa sopimuksen mukaiset kampanjat mainosverkostoissa Asiakkaan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti noudattaen toteutuksessa mainosverkkojen yleisiä mainoskäytäntöjä. Toimittajalla on oikeus muuttaa kampanjoita tai niiden sisältöjä mainosverkostojen ohjeistuksen mukaisesti tai optimoida niiden sisältöjä, kun se on asiakkaan etujen mukaista. Toimittaja tekee Asiakkaalle pyynnöstä veloituksetta kampanjoiden, mainosryhmien tai mainosten muutokset (ei kuvamainokset), hakusanojen lisäykset tai poistot sekä hakusanojen tarjoushinnan muutokset. Mikäli sopimukseen liittyvät työt on jo toimitettu Asiakkaalle, on Toimittaja oikeutettu veloittamaan Asiakasta ylimääräisestä muutostyöstä tuntiveloituksena voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittaja ei takaa mainoskampanjoiden ehdotonta näkyvyyttä, toimivuutta tai sijoitusta mainosverkostoissa. Palvelujen toteutus edellyttää Asiakkaalta mainosverkostojen mainoskäytäntöjen mukaiset ja toimivat web- ja mobiilisivustot.  Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai kopioida Toimittajan suunnittelemia kampanjoita tai niiden sisältöjä tämän sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle.

8.Verkkotunnukset

Toimittaja voi Asiakkaan toimeksiannosta ja Asiakkaan puolesta varata ja rekisteröidä Asiakkaan nimiin halutun verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta. Maksettua verkkotunnusta ei voi peruuttaa eikä siihen liittyvää maksua palauteta. Asiakas vastaa siitä, että verkkotunnukset ovat rekisteröitävissä ja ne eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

 9. Yleiset vastuunrajoitukset

Toimittajan Tuotteita koskevat vastuut on rajoitettu sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään saakka.

Toimittaja ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu Asiakkaan Tuotteissa julkaisemaan sisältöön tai asiakkaalle räätälöityyn tai Asiakkaan itse tekemään ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan Tuotteissa annetuista tiedoista tai Asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista riippumatta siitä, että ne julkaistaisiin tai esitettäisiin Toimittajan tarjoamissa Tuotteissa. Toimittaja ei ole vastuussa siitä, että Asiakkaan Tuotteissa mahdollisesti keräämät käyttäjien henkilötiedot ovat laillisesti kerättyjä ja että Asiakkaalla on riittävä laillinen peruste henkilötietojen käsittelemiseksi ja luovuttamiseksi eri käyttötarkoituksissa. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan omien toimenpiteiden seurauksena aiheutuneista tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista tai kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista riippumatta siitä, mistä syystä tuhoutuminen, katoaminen tai muuttuminen on tapahtunut. Toimittaja ei vastaa kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.

Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää Tuotteiden tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Toimittaja pyrkii, sen mukaan kuin kohtuudella voidaan vaatia, pitämään Tuotteiden toiminnan yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli virheet johtuvat Toimittajan puolella olevasta syystä.

Toimittajan vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu ja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen Tuotteen tilaushetkellä voimassa ollut hinta tai kuukausittain laskutettavien Tuotteiden osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä. Toimittaja ei kuitenkaan korvaa kolmansien osapuolten aiheuttamaa vahinkoa Asiakkaalle. Toimittaja ei ole vastuussa siitä Asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Tuotteiden sulkemisesta tai poistamisesta Asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi. Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Yleiset Ehdot sääntelevät tyhjentävästi Toimittajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

10. Sopimuksen voimassaolo

Sopimuksen alkamisen ajankohta ja sopimusjaksot on eritelty Toimittajan lähettämässä laskussa/tilausvahvistuksessa. Ellei laskussa/tilausvahvistuksessa toisin mainita Sopimus on voimassa laskussa/tilausvahvistuksessa mainitun ensimmäisen tilausjakson loppuun, jonka jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana laskun/tilausvahvistuksen mukaisina jatkojaksoina. Sopimus voidaan kumman tahansa sopimusosapuolen toimesta irtisanoa päättymään kunkin sopimusjakson loppuun edellyttäen, että irtisanominen tehdään kirjallisesti yhtä (1) kuukautta ennen uuden sopimusjakson alkamista.

11. Hinnat ja maksuehdot

Tilattujen Tuotteiden hinnat ja laskutusjaksot on eritelty Toimittajan lähettämässä laskussa/tilausvahvistuksessa tai Toimittajan ja Asiakkaan välisessä erillisessä sopimuksessa. Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan Tuotteiden hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Tuotteiden hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta.

Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen Tuotteen osalta päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Sovellettava maksuehto on seitsemän (14) pv netto laskun päiväyksestä. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi Toimittaja sulkea sopimuksen kohteena olevat Tuotteet toistaiseksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvaukseen siltä ajalta, kun Asiakkaan Tuotteet ovat suljettuna Asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi.

Mikäli Asiakas ei 21 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy Toimittajalle oikeus purkaa sopimus, jonka jälkeen Tuotteet voidaan sulkea kokonaan. Asiakas on mahdollisesta purkamisesta huolimatta velvollinen maksamaan sopimuksen kohteena olevat Tuotteet.

12. Sopimuksen muuttaminen ja sopimuksen purku

Toimittajalla on oikeus muuttaa Tuotteiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, on Asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen Tuotteen osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa muutosta koskevan ilmoituksen päiväyksestä Toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Toimittajalla on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä Tuotteet sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa kuitenkin Asiakkaalle.

13. Ylivoimainen este

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisen esteen muodostavia tilanteita voivat olla muun ohella palvelinestohyökkäykset Toimittajaa tai Toimittajan alihankkijaa kohtaan, lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide.

Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti tai sähköisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Toimittaja voi tehdä ilmoituksen www-sivuillaan tai sähköpostilla.

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Toimittajan ja Asiakkaan väliseen Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.